Zápis z třídní schůzky konané 1. září 2020

Zápis z třídní schůzky konané 1. září 2020

Zápis z třídní schůzky

konané 1. září 2020

Zápis z třídní schůzky

úterý 1. 9 . 2020, 17:30 h

 

Přítomni:             ředitelka školky Petra Černá, učitelky Lucie Zichová, Dana Kettnerová, Milada Kuncová, Johana Bőhmová, hospodářka Sylvie Tomsová, rodiče dle přiložené prezenční listiny

Zapsala:              Petra Černá

 

Osnova:

1)      Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

2)      Filosofie a rodinný princip školky

3)      Školní řád, hygienicko-epidemiologická opatření proti šíření COVID 19

4)      Organizace dne

5)      Provozní informace – vstup do budovy, rezervační systém, stravné, školné, úrazové pojištění

6)      Vzájemná komunikace a spolupráce se školkou

7)      Dny všední a sváteční – oslavy, slavnosti, narozeniny

8)      Spolupráce se školkou, darovací smlouvy

9)      Zájmové kroužky a nabídka ostatních aktivit

10)    Harmonogram školního roku 2020/2021

 

 

Program:

 1) Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

Ředitelka školky:  Mgr. Petra Černá

Tel.:        +420 734 179 878    +420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Koníků:  Lucie Zichová, DiS., Bc. Dana Kettnerová

Třída Žabek:   Milada Kuncová a Johana Bőhmová

Tel.:       +420 221 95 1081

 

 

Hospodářka školky:  Sylvie Tomsová

Tel:         +420 602 577 058      +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz

 

2) Filosofie školky a její vybavenost 

 • Přírodovědná orientace, vedení práce s dětmi založená na rodinném principu K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv Botanické zahrady
 • Nízký počet dětí ve třídách – možnost  individuálního přístupu k dětem

 

3) Školní řád, školní vzdělávací plán

školní řád a ŠVP

 • školní a provozní řád je vyvěšen na nástěnkách a je k dispozici v kanceláři školky, dále ho najdete na webových stránkách školky www.skolkarybicka.cz v sekci Program školky, prosíme,  školní řád je závazný dokument, uvedená pravidla v něm je třeba dodržovat
 • ŠVP je k dispozici v kanceláři školky 

Výňatek ze školního řádu:

 • Hlásit veškeré změny v údajích, změnu ve zdravotních a stravovacích omezeních, alergiích, informovat o aktuálních zdravotních obtížích, povinnost zákonného zástupce informovat ředitelku školky o infekčním onemocnění dítěte,
 • Nemocnost dětí – prosíme, voďte děti do školky zdravé, učitelka může od rodiče požadovat potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu, rodič je povinen ohlásit vedení školky infekční nemoci dítěte, v letošním roce bude z důvodu výskytu COVID 19 věnována zvýšená pozornost i méně vážným respiračním onemocněním (výskyt kašle a rýmy), prosíme, děti i s lehčími infekty do školky nedávejte.
 • Zookoutek – je možné ho s dětmi navštěvovat po dohodě s paní hospodářkou, nevyndávat zvířata
 • Vyzvedávání dětí – může pouze zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba (pokud vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce, je nutné vyplnit tzv. „Zplnomocnění“ – info a formuláře u třídních učitelek). Vyzvedávání po obědě ve 13 h, vyzvedávání po spinkání po 15 h.
 • Zodpovědnost učitelek za děti – osobní předání a osobní převzetí dětí učitelkami a vyzvedávající osobou.

Není možné děti posílat do šatny z přízemí samotné. Při odchodu ze školky se dítě s učitelkou rozloučí podáním ruky, poté nese za dítě zodpovědnost rodič  - nelze děti pouštěti samotné na školní zahrádku – dítě musí být vždy pod dohledem.

 • Nenosit do školky nebezpečné předměty, ani hračky – vzhledem k věku ostatních dětí jsou nebezpečné i předměty obsahující malé části (kuličky…)
 • Pokud rodič po převzetí dítěte setrvává v prostorách školky nebo venku na zahrádce – je plně zodpovědný za bezpečnost dítěte a dodržuje společně s dítětem pravidla bezpečnosti jako ostatní děti.
 • Odrážedla, dětská kola, kočárky je již možné nechávat v suterénu školky jak jste zvyklí (do naplnění kapacity chodby v suterénu )

 

 • Hygienicko epidemiologický režim z důvodu výskytu COVID 19

Aktuální opatření v Přírodovědné školce Rybičce platná k datu 1.9.2020

-          u vstupu do budovy - dezinfekce (pro rodiče a všechny ostatní příchozí, děti stačí mýt ruce mýdlem)

-          roušky: rodiče v budově ano, zaměstnanci školky a děti roušky mít nemusí, kuchařka má roušku při přípravě pokrmů

-          3 ks čistých roušek v označené krabičce každé dítě v šatně "pro případ"

-          zvýšená hygiena, otírání a dezinfekce klik a dalších předmětů, na které se častěji sahá, časté větrání prostor tříd

-          dezinfekce častěji používaných toalet 2x denně, ostatní úklid normálně, u dětí lze používat textilní ručníky

-          zvýšená dezinfekce kuchyně

-          do budovy smí vstoupit  jen zdraví lidé ve smyslu infekčního onemocnění (vyzvedávající osoby a děti), přísněji dbát na zdravotní stav dětí, zejména počínající respirační onemocnění (rýma kašel) - dítě do školky nedávejte

-          stravování dle běžných pravidel, děti si neberou jídlo či příbory ze společné nádoby, nemažou si pomazánku ze společné misky apod..., učitelky již nemusí mít při výdeji rukavice

-          dbát na zvýšenou hygienu u dětí i zaměstnanců školky, kontroly (za úklid a služby kuchyně odpovídá hospodářka školky, kontroluje ŘŠ).

-          WC rodiče – používat zadní WC v suterénu, prosíme používat jen v opravdu nezbytném případě

-          délka provozu školky, počty dětí ve třídách, možnost schůzek s rodiči a konání zájmových kroužků zůstává k dnešnímu dni zachováno v plném rozsahu

-          Ředitelku školky neprodleně informovat o výskytu COVID 19 u dítěte či rodinných příslušníků, při nařízení karanténního opatření atd.

Tento režim se během následujících týdnů/měsíců může měnit dle aktuální hygienicko-epidemiologické situace

4)  organizace dne, příchody a odchody dětí 

Provozní doba školky 8:00 – 17:00

Příchod dětí 8:00 - 8:30 hodin (tolerováno do 8,45)

Velmi prosíme rodiče, aby ranní včasné ranní příchody respektovali. Paní učitelky začínají v 9 ranní program a je důležité, aby si předtím děti pohrály. Panuje shoda, že pro děti chceme školku s plnohodnotným vzdělávacím programem a ne „hlídací klub“.

Odchody dětí max. do 17h. Prosíme rodiče, aby s dětmi do 17 hodin opustili budovu a zahrádku, obojí se v 17:05 zamyká. Opakované pozdní odchody by byly porušením školního řádu.

Režim dne:

 • 8:00 – 9:00 volná hra (ve třídě Koníků od října v 8.15 – 8.45 předškolní příprava)
 • 9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:30 řízená činnost
 • 10:30 – 12:30 pobyt venku
 • 12:30 – 13:00 oběd (čas pro vyzvedávání dětí po obědě 12,45 – 13 hodin)
 • 13:00 – 14:30 odpolední odpočinek
 • 14:30 – 15:00 svačina (od 15 h odpolední vyzvedávání)
 • 15:00 – 17:00 volná hra a volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

 

Co od rodičů potřebujeme

 • Prosíme rodiče, aby donesli papírové kapesníky v krabici
 • Seznam věcí potřebných do školky je k dispozici na http://www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, apelujeme na rodiče, aby všechny věci podepsali, zejména mladší děti si své věci nepoznají
 • pro děti , které si samy nezaváží tkaničky nebo neobují boty - vhodnější je pořízení  bot na suché zipy
 • prosíme o to, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, pokud potřebují z domova „svou“plyšovou hračku na spaní, bude zůstávat trvale ve školce v přihrádce s lůžkovinami dítěte, neodnáší se ani  na víkend

5) Provozní informace od paní hospodářky 

a) Obecné informace a přístup do budovy

 • rodiče byli seznámeni se vstupním kódem k brance (na vyžádání sdělíme přístupový kód v kanceláři školky)
 • zvonky – prosíme používat přednostně zvonek do tříd (kabinet), ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy, od 8 do 8:45 bude školka otevřená, po 9. hodině učitelky vedou program a nevpouští, zvoňte na ředitelnu
 • vstup do budovy ohlašovat do mluvítka
 • máme nainstalovaný kamerový systém pro větší bezpečnost dětí
 • aktuální provozní informace sledujte na nástěnkách
 • parkování u objektu – je určeno pro zaměstnance a obsluhu budovy, v případě potřeby využívejte pouze krátkodobě při přivádění a odvádění dětí 

b) Omlouvání dětí a rezervační systém

 • Omlouvání dětí probíhá prostřednictvím rezervačního systému, dny jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 1.9.2020  již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím R-systému. Pokud se omluvíte z docházky u p. učitelky ve třídě, je třeba, abyste stravné svému dítěti odhlásili také z R-systému.
 • vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den
 • Pokud chcete docházku na daný den stornovat (tj. odhlásit oběd a odpolední svačinu lze předešlý pracovní den do 16 hodin) – pomocí červeného křížku provedete storno rezervace. Dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. ve čtvrtek v 16 hodin se objednává dopolední svačina na pondělí).

V obou třídách mohou fungovat místa pro náhradníky.

V případě náhradníka či dítěte ze sdíleného místa  lze zapsat docházku i na den, kdy dítě není přednastaveno v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čeká se na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka. Automaticky obdrží e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 16. hodiny předešlého pracovního dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání, ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit mezi 16. – 16,30 hod předešlého pracovního dne, leč zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do r-systému se lze zapsat jako náhradník předem ( až s 8 týdenním předstihem). Školka může rezervaci mimo garantované dny docházky z vážných provozních důvodů zrušit. 

c) Stravování

 • Dovoz stravy zajišťuje stávající firma Mosaica Catering.
 • Aktuální ceny stravného: ranní a odpolední svačina 18 Kč, oběd 59 Kč. Celkem tedy cena denního menu činí 95 Kč; zálohové platby 1500 Kč zasílat bezhotovostně dle smlouvy vždy do 10. dne příslušného měsíce na účet. Doplatek stravného provést neprodleně dle zaslaného vyúčtování hospodářkou školky.
 • Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla.
 • Obědy je nutné odhlásit na daný den nejpozději do 16 hodin předešlého pracovního dne, jinak je s celodenním menu v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě).
 • Termín úhrady stravného je uveden ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče
 • Vyúčtování se provádí čtvrtletně, přičemž dochází k doplacení či refundaci přeplatku za neodebranou stravu, pokud není dohodnuto jinak (např. převedení zůstatku do dalšího období, pokud dítě pokračuje v docházce)
 • Dopolední svačina je dovážena do školky vždy den předem se závozem oběda, proto bohužel při neodhlášení minimálně dva pracovní dny předem propadá a je nutné ji uhradit. Svačinu lze po předchozí domluvě schovat první den absence, je-li v podobě pribináčku, přesnídávky apod.
 • Při odchodu po obědě je možno odhlásit odpolední svačinu – je potřeba do RS napsat paní hospodářce poznámku o odhlášce.

d) Školné a jeho platby

Platby školného provádějte dle smlouvy. Věnujte prosím pozornost uvedenému splátkovému kalendáři.

(Prosincové školné se hradí v září, v lednu 2021 hradíte školkovné za 4 měsíce najednou)

e) Úrazové připojištění a jeho platby

 • vzhledem k přírodovědnému charakteru má školka navíc připojištění (skupinové pojištění úrazu), platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů a sčítá se s případným soukromým pojištěním dítěte.
 • Hradíte jednorázově na celý rok dle docházky dítěte
 • částku za toto pojištění sdělí emailem paní hospodářka
 • úhradu provádějte bezhotovostně do konce měsíce září na úč. č. 38533021/0100, VS: 500914823, do poznámky uveďte jméno dítěte

6) Vzájemná komunikace rodičů a školky 

 • hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky – sledujte
 • k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)
 • informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka
 • pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku    

7) Organizace týdne: 

Ve třídě Koníků bylo doposud zvykem, že jednotlivé typy činností probíhaly pravidelně v určitý den (taneční a pohybová průprava, výtvarná výchova, keramika, dramatická výchova, hudebně dramatická výchova, přírodovědně badatelské činnosti v přírodovědné dílně, zooasistence). V letošním roce budou tyto činnosti probíhat dle aktuálního tématu a potřeb dětí. 

Třída Žabek: ve třídě Žabek se činnosti střídají nepravidelně dle aktuálního tématu a potřeb dětí

 

8) Dny všední a sváteční – slavnosti, svátky, oslavy narozenin atd.

a) Slavnosti

- ve školce rádi slavíme různé svátky a slanosti, kromě těch tradičních (advent, velikonoce, masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

 • 24.9.2020 - Václavská slavnost – děti pečou chléb či housky, přinesou si z domova kousek zeleniny, který si společně zpracují do společné polévky – vzdají hold úrodě a přírodě. Bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu
 • 1.10.2020 - Michaelská slavnost – děti překonávají strach, vydají se na výpravu za drakem a získají jablko, které jim dodá sílu a odvahu na celý další rok -bez účasti rodičů v rámci dopol. programu.
 • 11. 11. 2020 - Martinská slavnost – děti společně s rodiči projdou ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, příprava osvětlené stezky po BZ a úklid po slavnosti apod.)

b) Oslavy narozenin dětí

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, probíhá určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotografiemi ze života oslavence, rozcvička s padákem, po svačince sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, u Koníků spaní na patýrku apod.

Prosíme rodiče, aby:

-          se několik dní předem domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

-          donesli několik fotografií dítěte a jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich

-          aby donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, muffiny, sušené ovoce, ovocné špízy, celozrnné sušenky atd.), ne bonbóny, lízátka ani dorty s máslovými krémy. Vzhledem ke koronavirové situaci je nyní reálně možné přinést zakoupené výrobky, nikoli doma dělané, popř ovoce, které před podáním umyjeme.

 

c) Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí na celý víkend, který s nimi prožijí, tento víkend je zdokumentován rodiči do kroniky a prohlížen v ranním kruhu s komentářem dětí, které toho byly právě účastny. Prosíme v tomto rodiče o spolupráci. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ víkend, klidně se domluvte dopředu s paní učitelkou v dané třídě na vypůjčení školkového“ kamaráda“.

 

9) Darovací smlouvy

 • školce lze dát dar, formulář darovací smlouvy na webu
 • v případě sehnání sponzora pro školku lze individuálně prodiskutovat s vedením fakulty možnost snížení školného

10) Zájmové kroužky

 • Kroužky budou probíhat od 30. září 2020. Aktuální nabídka kroužků: angličtina : dvě úrovně pokročilosti (PO), přírodovědný badatelsko-chovatelský kroužek  4-6 a 6-9 let (ST), keramická dílna (ČT), keramika pro rodiče s dětmi 1x měsíčně (ČT). Nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete na webu školky. Máte-li zájem o konkrétní kroužek, zjistěte obsazenost přes ředitelku školky, vyplňte přihlášku, uhraďte J. Aktuálně (2.9.) jsou ve všech kroužcích ještě volná místa.

8) Možnost spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku, při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonky, v práci na zahrádce, ve vedení velikonoční a vánočních dílniček, při exkurzích, možnost pohovořit o své práci před dětmi atd. … fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z vaší strany 

 11)  Nabídka ostatních aktivit

a)      jóga s dětmi – Síta Rojová, bude probíhat ve stejném režimu jako v loňském roce ve formě 4-5 návštěv za rok, o termínech Vás budeme včas informovat. Aktuálně dohodnuté termíny: 13.10. a 26.11. 2020

b)      program Zdravé zoubky, z důvodu koronavirové situace tento program v letošním roce nezavedeme, nedoporučujeme ani čištění zoubků ve školce– platí především pro nejmladší děti, které mohou zaměnit svůj kartáček či pastu za kamarádovo lákavější

c)       logopedická depistáž, průzkum zájmu o opakování programu

d)      Pedagogické praxe studentů PedF - týden v říjnu a dva týdny v březnu + asistenční praxe a DP

 12) Harmonogram školního roku 

Začátek školního roku: 1.9.2020

 • Podzimní prázdniny: (v těchto dnech je plánováno voskování podlah)

čtvrtek 29. 10. 2020 – průzkum zájmu o provoz, v případě zájmu omezený provoz v jedné třídě

pátek 30. 10. 2020 – dtto

 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

poslední den před Vánoci 22. 12. 2020 – zkrácený provoz do 13 hodin

provoz školky začíná v pondělí 4. 1. 2021.

 • Jarní prázdniny:  22. 2. – 28. 2. 2021

– není provoz

 • Velikonoce:

1.- 5. 4. 2021

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021 – zkrácený provoz do 15 hodin

 • Děkanský den: čtvrtek 22.4.. – školení první pomoci pro zaměstnance, není provoz školky
 • Konec školního roku – středa 30. 6. 2021– zkrácený provoz do 13 hodin
 • Začátek nového školního roku – středa 1. 9. 2021

 

Plánované akce školky:

 

 • 24.9. – Svatováclavská slavnost
 • 1.10. – Michaelská slavnost
 • 13.10. – jóga s dětmi Síta Rojová
 • 11.11. – Martinská slavnost
 • 26.11. –  jóga s dětmi Síta Rojová
 • 9.12. – O princezně z obrázku – divadlo Basta fidli
 • 3.9.2020
bottom