Zápis z třídní schůzky

Zápis z třídní schůzky

konané 3. září 2018

Zápis z třídní schůzky

pondělí 3. 9 . 2018, 17:30 h

 

Přítomni:             Mgr. Petra Černá (PČ), Mgr. Zuzana Bartáčková (ZB), Zuzana Karpecká (ZK), Milada Kuncová (MK), Mgr. Julie Šanderová (JŠ), Mgr. Lenka Friedbergerová (LF), Sylvie Tomsová (ST), rodiče dle přiložené prezenční listiny

Zapsala:              Lenka Friedbergerová

 

Osnova:

1)      Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

2)      Filosofie a vybavenost školky

3)      Organizační podmínky, školní řád a ŠVP

4)      Provozní informace – vstup do budovy, rezervační systém, stravné, školné, úrazové poj.

5)      Dny všední a sváteční – oslavy, slavnosti, narozeniny

6)      Darovací smlouvy

7)      Zájmové kroužky

8)      Možnost spolupráce se školkou

9)      Nabídka ostatních aktivit – program zoubky, jóga s dětmi

10)   Harmonogram školního roku 2018/2019

 

Program:

 1) Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

Ředitelka školky:  Mgr. Petra Černá

Tel.:        +420 734 179 878
+420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Koníků:  Mgr. Zuzana Bartáčková a Mgr. Zuzana Karpecká

Třída Žabek:  Mgr. Julie Šanderová a Milada Kuncová

Tel.:       +420 221 95 1081

 

Hospodářka školky:  Sylvie Tomsová

Tel:         +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz

 

Ekonomka a zástupy ve třídách: Mgr. Lenka Friedbergerová

Tel:        +420 221 95 1082

Email:    lenka.friedbergerova@natur.cuni.cz

 

2) Filosofie školky a její vybavenost

 • Přírodovědná orientace vedení práce s dětmi založená na rodinném principu a individuálním přístupu k dětem
 • K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv Botanické zahrady
 • Nízký počet dětí ve třídách

 

3) Organizační podmínky, školní řád, školní vzdělávací plán

a) organizace dne, příchody a odchody dětí

Provozní doba školky 8:00 – 17:00

Příchod dětí 8:00 - 8:30 hodin

Velmi prosíme rodiče, aby ranní včasné ranní příchody respektovali. Paní učitelky začínají v 9 ranní program a je důležité, aby si předtím děti pohrály. Všichni zajisté pro děti chceme školku s plnohodnotnýmprogramem a ne „hlídací klub“. V 8:45 bude školka zamčena a bude nutné zvonit na ředitelnu.

Odchody dětí max. do 17h. Prosíme rodiče, aby s dětmi do 17 hodin opustili budovu. Ta se v 17:05 zamyká. Opakované pozdní odchody jsou porušením školního řádu.

Režim dne:

 • 8:00 – 9:00 volná hra (ve třídě Koníků od října v 8.10 – 8.45 předškolní příprava)
 • 9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:30 řízená činnost
 • 10:30 – 12:30 pobyt venku
 • 12:30 – 13:00 oběd (okolo 13:00 h je ideální čas pro vyzvedávání dětí po obědě)
 • 13:00 – 14:30 odpolední odpočinek
 • 14:30 – 15:00 svačina (od 15 h do 17 hodin možno děti vyzvedávat po spinkání)
 • 15:00 – 17:00 volná hra a volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

Režim týdne ve třídě Koníků:

Ve třídě Koníků bylo doposud zvykem, že jednotlivé typy činností probíhaly pravidelně v určitý den (taneční a pohybová průprava, výtvarná výchova, tvorba v keramické dílně dramatická výchova, hudebně dramatická výchova, přírodovědně badatelské činnosti v přírodovědné dílně, zooasistence). Vzhledem k tomu, že paní učitelky mají pro tento rok nastaveny jinak směny, budou tyto činnosti probíhat dle aktuálního tématu a potřeb dětí. Keramika bude probíhat až od ledna vzhledem k probíhající rekonstrukci sklepních prostor.

 

Třída Žabek: ve třídě Žabek se činnosti střídají nepravidelně dle aktuálního tématu a potřeb dětí

 

b) Informace k předávání dětí

            Rodiče předávají děti učitelkám osobně (není možné je posílat do šatny z přízemí samotné). Při odchodu ze školky se dítě s učitelkou rozloučí podáním ruky, poté nese za dítě zodpovědnost rodič (apelujeme na rodiče, aby děti nepouštěli samotné na školní zahrádku – dítě musí být vždy pod dohledem).

c) co od rodičů potřebujeme

 • Prosíme rodiče, aby donesli papírové kapesníky v krabici
 • Seznam věcí potřebných do školky je k dispozici na http://www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, apelujeme na rodiče, aby všechny věci podepsali minimálně iniciály (včetně kartáčků na zuby a pasty), děti si své věci nepoznají
 • pro mladší děti doporučujeme boty na suché zipy
 • prosíme o to, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, pouze plyšáka na spaní, školka za donesené věci nenese zodpovědnost a mohou být nebezpečné pro ostatní děti

d) jak probíhá vzájemná komunikace rodičů a školky

 • hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky – prosíme, sledujte často
 • k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)
 • informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka
 • pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku    

e) školní řád a ŠVP

 • školní a provozní řád je vyvěšen na nástěnkách a je k dispozici v kanceláři školky, dále ho najdete na webových stránkách školky www.skolkarybicka.cz v sekci Program školky, prosíme, pročtěte si
 • ŠVP je k dispozici v kanceláři školky 

Výňatek ze školního řádu:

 • Nemocnost dětí – prosíme, voďte děti do školky zdravé, učitelka může od rodiče požadovat potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu, rodič je povinen ohlásit vedení školky infekční nemoci dítěte
 • Zookoutek – je možné ho s dětmi navštěvovat po dohodě s paní hospodářkou, nevyndávat zvířata
 • Vyzvedávání dětí – může pouze zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba (pokud vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce, je nutné vyplnit tzv. „Zplnomocnění“ – info a formuláře u třídních učitelek). Vyzvedávání po obědě ve 13 h, vyzvedávání po spinkání po 15 h.

4) Provozní informace od paní hospodářky

a) Obecné informace a přístup do budovy

 • rodiče byli seznámeni se vstupním kódem k brance
 • zvonky – prosíme používat přednostně zvonek do tříd (kabinet), ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy, od 8 do 8:45 bude školka otevřená, po 8:45 zvoňte na ředitelnu
 • vstup do budovy ohlašovat do mluvítka, máme zde nainstalovaný kamerový systém pro větší bezpečnost dětí
 • další provozní informace jsou na nástěnkách, prosím často sledujte  
 • parkování u objektu – je určeno pro zaměstnance a obsluhu budovy, v případě potřeby využívejte pouze krátkodobě při přivádění a odvádění dětí 

b) Omlouvání dětí a rezervační systém

 • Omlouvání dětí probíhá prostřednictvím rezervačního systému, dny jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 3. 9. 2017 již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím R-systému. Pokud se omluvíte z docházky u p. učitelky ve třídě, je nutné odhlásit se také z R-systému.
 • vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den
 • Pokud chcete docházku na daný den stornovat (tj. odhlásit oběd a odpolední svačinu lze daný den do 7:30) – pomocí červeného křížku provedete storno rezervace. Dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. v pátek v 7:30 se objednává dopolední svačina na pondělí).

Tento rok budou fungovat ve třídě Žabek opět místa pro děti jako náhradníky:

 • dítě lze zapsat do docházky i na den, kdy není nastaven v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čeká se na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka. Automaticky obdržíte e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 17. hodiny předešlého dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání, ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit ráno do 7:30, leč zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do r-systému se lze zapsat jako náhradník předem (s až 8 týdenním předstihem). Školka může rezervaci náhradníka z vážných provozních důvodů zrušit. 

c) Stravování

 • Dovoz stravy zajišťuje stávající firma Martiny Manufaktura.
 • Aktuální ceny stravného: ranní a odpolední svačina 12 Kč, oběd 45,50 Kč, dovozné 10,50 Kč (10,50 Kč na dítě/den – platí se vždy dle nastavených dnů docházky – i při odhlášení stravy). Dovozné platí i náhradníci, a to v případě, že dítě přihlásí a potom odhlásí. Pokud by se dovozné výjimečně dublovalo, přeplatek bude použit na nákup ovoce, zeleniny a kvalitních šťáv. Celkem tedy cena denního menu činí 80 Kč; platby bezhotovostně dle smlouvy vždy do 10. dne předešlého měsíce na účet.
 • Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla
 • Obědy je nutné odhlásit na daný den nejpozději do 7:30 hodin ráno, jinak je s obědem v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě)
 • V rámci dovozu ranní svačiny předešlého dne v poledne je tato svačina placena při odhlášení stravného na následující den po 7:30 hodině ranní – svačinu lze po předchozí domluvě schovat první den absence, je-li v podobě pribináčku, přesnídávky apod.
 • Termín úhrady stravného je uveden ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče
 • Vyúčtování se provádí čtvrtletně, přičemž dochází k refundaci přeplatku za neodebranou stravu, pokud není dohodnuto jinak (např. převedení zůstatku do dalšího období, pokud dítě pokračuje v docházce)
 • Dopolední svačina je dovážena do školky vždy den předem, proto bohužel při neodhlášení minimálně dva dny předem propadá a bude nutné ji uhradit.
 • Nově je možno odhlásit s obědem i odpolední svačinu – je potřeba do RS napsat paní hospodářce poznámku.

d) Školné a jeho platby

Platby školného provádějte dle smlouvy. Věnujte prosím pozornost uvedenému splátkovému kalendáři.

e) Úrazové připojištění a jeho platby

 • vzhledem k přírodovědnému charakteru má školka navíc připojištění, platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů a sčítá se s dalším pojištěním dítěte
 • jednorázově na celý rok dle docházky dítěte
 • plná docházka dítěte cena: 830 Kč, 3 dny v týdnu: 510 Kč, 2 dny v týdnu: 370 Kč, náhradníci 370 Kč
  • úhradu provádějte bezhotovostně do konce měsíce září na úč. č. 38533021/0100, VS: 500914823, do poznámky uveďte jméno dítěte

 

5) Dny všední a sváteční – slavnosti, svátky, oslavy narozenin atd.

a) Slavnosti

- ve školce rádi slavíme různé svátky a slanosti, kromě těch tradičních (advent, velikonoce, masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

 • 26. 9. 2017 - Václavská slavnost – děti si přinesou z domova kousek zeleniny, který si společně zpracují do společné polévky – vzdají hold úrodě a přírodě. Bez účasti rodičů v rámci programu
 • 3. 10. 2017 - Michaelská slavnost – děti překonávají strach, vydají se na výpravu za drakem a získají jablko, bez účasti rodičů v rámci dopol. programu.
 • 7. 11. 2017 - Martinská slavnostděti společně s rodiči projdou ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, úklid po slavnosti apod.)

b) Oslavy narozenin dětí

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, v každé třídě bude probíhat určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotoalbem oslavence, rozcvička s padákem, po svačince sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, spaní na patýrku apod.

Prosíme rodiče, aby:

-          se minimálně cca 3 dny dopředu domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

-          donesli několik fotografií dítěte a jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich (např. sourozenci, prarodiče, rodiče, jak bylo dítě malé atd.)

-          aby donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, sušené ovoce, celozrnné sušenky atd.), pokud to je možné nenoste bonbóny, lízátka a dorty s máslovými krémy J

 

c) Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí na celý víkend, který s nimi prožijí, tento víkend je zdokumentován rodiči do kroniky a prohlížen v ranních kruzích s komentářem dětí, které toho byly právě účastny. Prosíme v tomto rodiče o spolupráci. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ víkend, klidně se domluvte dopředu s paní učitelkou v dané třídě.

 

6) Darovací smlouvy

 • školce lze dát dar, formulář darovací smlouvy na webu
 • v případě sehnání sponzora pro školku lze individuálně prodiskutovat s vedením fakulty možnost snížení školného

7) Zájmové kroužky

 • Aktuální nabídka kroužků: angličtina (ČT), přírodovědný badatelsko-chovatelský kroužek (ST). Kompletní nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete v průběhu září na webových stránkách školky. Kroužky budou probíhat od měsíce října 2018. Víte-li, že máte zájem již o konkrétní kroužek, kontaktujte emailem paní hospodářku Sylvii Tomsovou.
 • Výtvarně keramický kroužek bude probíhat tentokrát v úterý, ale od ledna vzhledem k rekonstrukci.

 

8) Možnost spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku, při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonky, v práci na zahrádce, ve vedení velikonoční a vánočních dílniček, při exkurzích, možnost pohovořit o své práci před dětmi atd. … fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z Vaší strany 

 

9) Nabídka ostatních aktivit

 

a)      jóga s dětmi – Síta Rojová, bude probíhat ve stejném režimu jako v loňském roce ve formě 4 návštěv za rok, o termínech Vás budeme včas informovat

b)      zopakování akce Zdravé zoubky, v případě zájmu se, prosím, zapište do sdílené tabulky

c)       logopedická depistáž, v případě zájmu se, prosím, zapište do sdílené tabulky

10) Harmonogram školního roku 

 • Začátek školního roku: 3. 9. 2017
 • Podzimní prázdniny:

po 29. 10. – provoz dle zájmu (zapište se, prosím, do sdílené tabulky)

út 30. 10. – provoz dle zájmu (zapište se, prosím, do sdílené tabulky)

 • Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019

poslední den před Vánoci 21. 12. 2018 – zkrácený provoz do 13 hodin

provoz školky začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019.

 • Jarní prázdniny:  11. 2. – 17. 2. 2019 – není provoz
 • Velikonoce:

Zelený čtvrtek – 18. 4. 2018 – zkrácený provoz do 15 hodin

 • Děkanský den

19. 4. 2018 – není provoz

 • Konec školního roku

pátek 29. 6. 2018 – zkrácený provoz do 13 hodin

 

Začátek nového školního roku – pondělí 2. 9. 2019

 

Nejbližší akce ve školce:

 • 26. 9. – Václavská slavnost – pečení chleba, vaření polévky
 • 3. 10. – Michaelská slavnost
 • 7. 11. – divadlo Lala ve školce
 • 7. 11. – Martinská slavnost – odpolední účast rodičů
 • 13. 12. – divadlo p. Vondráčka ve školce
 • 5.9.2018
bottom