Zápis z třídní schůzky

Zápis z třídní schůzky

konané dne 2. září 2019

Zápis z třídní schůzky

pondělí 2. 9 . 2019, 17:30 h

 

Přítomni:             ředitelka školky Mgr. Petra Černá, učitelky Bc. Zuzana Bartáčková), Mgr. Zuzana Karpecká, Milada Kuncová, Lucie Zichová, DiS., hospodářka Sylvie Tomsová, rodiče dle přiložené prezenční listiny

Zapsala:              Petra Černá

 

Osnova:

1)      Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

2)      Filosofie a rodinný princip školky

3)      Školní řád a ŠVP

4)      Organizace dne

5)      Provozní  informace – vstup do budovy, rezervační systém, stravné, školné, úrazové poj.

6)      Vzájemná komunikace a spolupráce se školkou

7)      Organizace týdne

8)      Dny všední a sváteční – oslavy, slavnosti, narozeniny

9)      Darovací smlouvy

10)      Zájmové kroužky

11)      Nabídka ostatních aktivit – program zoubky, jóga s dětmi

12)      Harmonogram školního roku 2018/2019

 

 

Program:

 1) Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

Ředitelka školky:  Mgr. Petra Černá

Tel.:        +420 734 179 878    +420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Koníků:  Bc. Zuzana Bartáčková a Mgr. Zuzana Karpecká

Třída Žabek:   Lucie Zichová DiS. a Milada Kuncová

Tel.:       +420 221 95 1081

 

Hospodářka školky:  Sylvie Tomsová

Tel:         +420 602 577 058      +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz

 

2) Filosofie školky a její vybavenost 

 • Přírodovědná orientace vedení práce s dětmi založená na rodinném principu K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv Botanické zahrady
 • Nízký počet dětí ve třídách – možnost  individuálního přístupu k dětem

 

3) Školní řád, školní vzdělávací plán

školní řád a ŠVP

 • školní a provozní řád je vyvěšen na nástěnkách a je k dispozici v kanceláři školky, dále ho najdete na webových stránkách školky www.skolkarybicka.cz v sekci Program školky, prosíme, pročtěte si
 • ŠVP je k dispozici v kanceláři školky 

Výňatek ze školního řádu:

 • Hlásit veškeré změny v údajích, změnu ve zdravotních a stravovacích omezeních, alergiích, informovat o aktuálních zdravotních obtížích
 • Nemocnost dětí – prosíme, voďte děti do školky zdravé, učitelka může od rodiče požadovat potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu, rodič je povinen ohlásit vedení školky infekční nemoci dítěte
 • Zookoutek – je možné ho s dětmi navštěvovat po dohodě s paní hospodářkou, nevyndávat zvířata
 • Vyzvedávání dětí – může pouze zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba (pokud vyzvedává někdo jiný než zákonný zástupce, je nutné vyplnit tzv. „Zplnomocnění“ – info a formuláře u třídních učitelek). Vyzvedávání po obědě ve 13 h, vyzvedávání po spinkání po 15 h.
 • Zodpovědnost učitelek za děti – osobní předání a osobní převzetí dětí učitelkami a vyzvedávající osobou.

Není možné děti posílat do šatny z přízemí samotné. Při odchodu ze školky se dítě s učitelkou rozloučí podáním ruky, poté nese za dítě zodpovědnost rodič  - nelze děti pouštěti samotné na školní zahrádku – dítě musí být vždy pod dohledem.

 • Nenosit do školky nebezpečné předměty, ani hračky – vzhledem k věku ostatních dětí jsou nebezpečné i předměty obsahující malé části (kuličky…)
 • Pokud rodič po převzetí dítěte setrvává v prostorách školky nebo venku na zahrádce – je plně zodpovědný za bezpečnost dítěte a dodržuje společně s dítětem pravidla bezpečnosti jako ostatní děti.

4)  organizace dne, příchody a odchody dětí 

Provozní doba školky 8:00 – 17:00

Příchod dětí 8:00 - 8:30 hodin

Velmi prosíme rodiče, aby ranní včasné ranní příchody respektovali. Paní učitelky začínají v 9 ranní program a je důležité, aby si předtím děti pohrály. Panuje shoda, že pro děti chceme školku s plnohodnotným vzdělávacím programem a ne „hlídací klub“. V 9,00 bude školka zamčena a bude nutné zvonit na ředitelnu.

Odchody dětí max. do 17h. Prosíme rodiče, aby s dětmi do 17 hodin opustili budovu a zahrádku, obojí se v 17:05 zamyká. Opakované pozdní odchody jsou porušením školního řádu.

Režim dne:

 • 8:00 – 9:00 volná hra (ve třídě Koníků od října v 8.10 – 8.30 předškolní příprava)
 • 9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:30 řízená činnost
 • 10:30 – 12:30 pobyt venku
 • 12:30 – 13:00 oběd (okolo 13:00 h je ideální čas pro vyzvedávání dětí po obědě)
 • 13:00 – 14:30 odpolední odpočinek
 • 14:30 – 15:00 svačina (od 15 h do 17 hodin možno děti vyzvedávat po spaní)
 • 15:00 – 17:00 volná hra a volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

 

Co od rodičů potřebujeme

 • Prosíme rodiče, aby donesli papírové kapesníky v krabici
 • Seznam věcí potřebných do školky je k dispozici na http://www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, apelujeme na rodiče, aby všechny věci podepsali minimálně iniciály (včetně kartáčků na zuby a pasty), zejména mladší děti si své věci nepoznají
 • pro mladší děti velmi prosíme o pořízení  bot na suché zipy

prosíme o to, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, pouze plyšáka na spaní

5) Provozní informace od paní hospodářky 

a) Obecné informace a přístup do budovy

 • rodiče byli seznámeni se vstupním kódem k brance
 • zvonky – prosíme používat přednostně zvonek do tříd (kabinet), ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy, od 8 do 8:45 bude školka otevřená, po 9. Hodině učitelky vedou program a nevpouští, zvoňte na ředitelnu
 • vstup do budovy ohlašovat do mluvítka, máme zde nainstalovaný kamerový systém pro větší bezpečnost dětí
 • další provozní informace jsou na nástěnkách, sledujte  
 • parkování u objektu – je určeno pro zaměstnance a obsluhu budovy, v případě potřeby využívejte pouze krátkodobě při přivádění a odvádění dětí 

b) Omlouvání dětí a rezervační systém

 • Omlouvání dětí probíhá prostřednictvím rezervačního systému, dny jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 2.9.2019  již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím R-systému. Pokud se omluvíte z docházky u p. učitelky ve třídě, je nutné odhlásit se také z R-systému.
 • vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den
 • Pokud chcete docházku na daný den stornovat (tj. odhlásit oběd a odpolední svačinu lze předešlý pracovní den do 16 hodin) – pomocí červeného křížku provedete storno rezervace. Dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. ve čtvrtek v 16 hodin se objednává dopolední svačina na pondělí).

V obou třídách mohou fungovat místa pro náhradníky.

V případě náhradníka či dítěte ze sdíleného místa  lze zapsat docházku i na den, kdy dítě není přednastaveno v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čeká se na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka. Automaticky obdrží e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 6. hodiny předešlého pracovního dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání, ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit mezi 16. – 16,30 hod předešlého pracovního dne, leč zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do r-systému se lze zapsat jako náhradník předem (s až 8 týdenním předstihem). Školka může rezervaci náhradníka z vážných provozních důvodů zrušit. 

c) Stravování

 • Dovoz stravy zajišťuje stávající firma Mosaica Catering.
 • Aktuální ceny stravného: ranní a odpolední svačina 18 Kč, oběd 59 Kč. Celkem tedy cena denního menu činí 95 Kč; zálohové platby 1500 Kč zasílat bezhotovostně dle smlouvy vždy do 10. dne příslušného měsíce na účet. Doplatek stravného provést neprodleně dle zaslaného vyúčtování hospodářkou školky.
 • Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla.
 • Obědy je nutné odhlásit na daný den nejpozději do 16 hodin předešlého pracovního dne, jinak je s celodenním menu v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě).
 • Termín úhrady stravného je uveden ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče
 • Vyúčtování se provádí čtvrtletně, přičemž dochází k doplacení či refundaci přeplatku za neodebranou stravu, pokud není dohodnuto jinak (např. převedení zůstatku do dalšího období, pokud dítě pokračuje v docházce)
 • Dopolední svačina je dovážena do školky vždy den předem se závozem oběda, proto bohužel při neodhlášení minimálně dva pracovní dny předem propadá a bude nutné ji uhradit. Svačinu lze po předchozí domluvě schovat první den absence, je-li v podobě pribináčku, přesnídávky apod.
 • Při odchodu po obědě je možno odhlásit odpolední svačinu – je potřeba do RS napsat paní hospodářce poznámku o odhlášce.

d) Školné a jeho platby

Platby školného provádějte dle smlouvy. Věnujte prosím pozornost uvedenému splátkovému kalendáři.

(Leden 2020!)

e) Úrazové připojištění a jeho platby

 • vzhledem k přírodovědnému charakteru má školka navíc připojištění (skupinové pojištění úrazu), platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů a sčítá se s dalším pojištěním dítěte.
 • jednorázově na celý rok dle docházky dítěte
 • plná docházka dítěte cena 985 Kč, 3 dny v týdnu 590 Kč, 2 dny v týdnu 390  Kč, náhradníci 390 Kč
 • úhradu provádějte bezhotovostně do konce měsíce září na úč. č. 38533021/0100, VS: 500914823, do poznámky uveďte jméno dítěte

6) Vzájemná komunikace rodičů a školky 

 • hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky – prosíme, sledujte často
 • k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)
 • informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka
 • pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku    

7) Organizace týdne: 

Ve třídě Koníků bylo doposud zvykem, že jednotlivé typy činností probíhaly pravidelně v určitý den (taneční a pohybová průprava, výtvarná výchova, keramika, dramatická výchova, hudebně dramatická výchova, přírodovědně badatelské činnosti v přírodovědné dílně, zooasistence). V letošním roce budou tyto činnosti probíhat dle aktuálního tématu a potřeb dětí. 

Třída Žabek: ve třídě Žabek se činnosti střídají nepravidelně dle aktuálního tématu a potřeb dětí

 

8) Dny všední a sváteční – slavnosti, svátky, oslavy narozenin atd.

a) Slavnosti

- ve školce rádi slavíme různé svátky a slanosti, kromě těch tradičních (advent, velikonoce, masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

 • 25. 9. 2019 - Václavská slavnost – děti pečou chléb či housky a přinesou si z domova kousek zeleniny, který si společně zpracují do společné polévky – vzdají hold úrodě a přírodě. Bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu
 • 2. 10. 2019 - Michaelská slavnost – děti překonávají strach, vydají se na výpravu za drakem a získají jablko, které jim dodá sílu a odvahu na celý další rok -bez účasti rodičů v rámci dopol.. programu.
 • 11. 11. 2019 - Martinská slavnost – děti společně s rodiči projdou ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, příprava osvětlené stezky po BZ a úklid po slavnosti apod.)

b) Oslavy narozenin dětí

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, probíhá určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotografiemi ze života oslavence, rozcvička s padákem, po svačince sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, u Koníků spaní na patýrku apod.

Prosíme rodiče, aby:

-          se několik dní předem domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

-          donesli několik fotografií dítěte a jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich (např. sourozenci, prarodiče, rodiče, jak bylo dítě malé atd.)

-          aby donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, muffiny, sušené ovoce, ovocné špízy, celozrnné sušenky atd.), ne bonbóny, lízátka ani dorty s máslovými krémy J

 

c) Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí na celý víkend, který s nimi prožijí, tento víkend je zdokumentován rodiči do kroniky a prohlížen v ranním kruhu s komentářem dětí, které toho byly právě účastny. Prosíme v tomto rodiče o spolupráci. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ víkend, klidně se domluvte dopředu s paní učitelkou v dané třídě na vypůjčení školkového“ kamaráda“.

 

9) Darovací smlouvy

 • školce lze dát dar, formulář darovací smlouvy na webu
 • v případě sehnání sponzora pro školku lze individuálně prodiskutovat s vedením fakulty možnost snížení školného

10) Zájmové kroužky

 • Kroužky budou probíhat od měsíce října 2019. Aktuální nabídka kroužků: angličtina : dvě úrovně pokročilosti (ČT), přírodovědný badatelsko-chovatelský kroužek  4-6 a 6-9 let (ST), výtvarno keramická dílna (ÚT), keramika pro rodiče s dětmi 1x měsíčně (ÚT).. Kompletní nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete na webu školky. Máte-li zájem o konkrétní kroužek, zjistěte obsazenost přes ředitelku školky, vyplňte přihlášku, uhraďte J. 

8) Možnost spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku, při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonky, v práci na zahrádce, ve vedení velikonoční a vánočních dílniček, při exkurzích, možnost pohovořit o své práci před dětmi atd. … fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z Vaší strany 

 11)  Nabídka ostatních aktivit

a)      jóga s dětmi – Síta Rojová, bude probíhat ve stejném režimu jako v loňském roce ve formě 4 návštěv za rok, o termínech Vás budeme včas informovat

b)      zopakování akce Zdravé zoubky, průzkum zájmu o opakování programu

c)       logopedická depistáž, průzkum zájmu o opakování programu

d)      Pedagogické praxe studentů PedF - týden v říjnu a dva týdny v březnu + asistenční praxe a DP

 12) Harmonogram školního roku 

Začátek školního roku: 2. 9. 2019

 • Podzimní prázdniny:

úterý 29. 10. 2019 – omezený provoz v jedné třídě

středa 30. 10. 2019 – omezený provoz v jedné třídě

 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

poslední den před Vánoci 20. 12. 2019 – zkrácený provoz do 13 hodin

provoz školky začíná v pondělí 6. 1. 2020.

 • Jarní prázdniny:  17. 2. – 23. 2. 2020

– není provoz

 • Velikonoce:

10. – 13. 4. 2020

Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 – zkrácený provoz do 15 hodin

 • Děkanský den: čtvrtek 23. 4. – školení první pomoci pro zaměstnance, není provoz školky
 • Konec školního roku – úterý 30. 6. 2020– zkrácený provoz do 13 hodin
 • Začátek nového školního roku – úterý 1. 9. 2020

 

Plánované akce školky:

 

 • St 25.9. - Svatováclavská slavnost
 • Čt 3.10. - Michaelská slavnost
 • 14.10. – Koza Róza a její kamarádi (Toulcův dvůr)
 • Po 11.11. - Martinská slavnost
 • 19.11. – Když les usíná (Lesy hl.m .Prahy)
 • 11.12. – Ptačí cirkus – divadlo
 • 16.1. – Zvířátka v zimě (Lesy hl. m Prahy) – starší děti
 • 28.1. – Snídaně pana Toulce (Toulcův dvůr)
 • 3.9.2019
bottom