První třídní schůzka 31.8.2021

První třídní schůzka 31.8.2021

Zápis z třídní schůzky konané 31. 8. 2021

 

Přítomni:             ředitelka školky Petra Černá, učitelky Dana Kettnerová, Jitka Vinklerová, Milada Kuncová, Johana Bőhmová, hospodářka Sylvie Tomsová, Lenka Friedbergerová, rodiče dětí dle prezenční listiny

Zapsala:              Petra Černá

 

Osnova:

1)      Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

2)      Filosofie a rodinný princip školky

3)      Školní řád, hygienicko-epidemiologická opatření proti šíření COVID 19

4)      Organizace dne

5)      Provozní informace – vstup do budovy, rezervační systém, stravné, školné, úrazové pojištění

6)      Vzájemná komunikace a spolupráce se školkou

7)      Dny všední a sváteční – oslavy, slavnosti, narozeniny

8)      Spolupráce se školkou, darovací smlouvy

9)      Zájmové kroužky a nabídka ostatních aktivit

10)    Harmonogram školního roku 2021/2022

 

 Program:

 1) Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

Ředitelka školky:  Mgr. Petra Černá, DiS.

Tel.:        +420 734 179 878    +420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Koníků:   Bc. Dana Kettnerová, Mgr. Jitka Vinklerová

Třída Žabek:   Milada Kuncová a Johana Bőhmová

Tel.:       +420 221 95 1081

 

 

Hospodářka školky:  Sylvie Tomsová

Tel:         +420 602 577 058      +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz 

 

 

2) Filosofie školky a  prostor školky z hlediska vybavenosti 

 • Přírodovědná orientace, Motto: Vytvářet a prohlubovat láskyplný vztah dětí k přírodě, k druhým lidem i k sobě samým. K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv Botanické zahrady
 • Nízký počet dětí ve třídách – možnost  individuálního přístupu k dětem, rodinný princip.  

 

3) Školní řád, školní vzdělávací plán

školní řád a ŠVP

 • školní a provozní řád je vyvěšen na nástěnkách a je k dispozici v kanceláři školky, dále ho najdete na webových stránkách školky www.skolkarybicka.cz v sekci Program školky, školní řád je závazný dokument, uvedená pravidla v něm je třeba dodržovat. Na třídní schůzce byly zdůrazněny a objasněny důležité pasáže, je podstatné se s ním seznámit.
 • ŠVP je k dispozici v kanceláři školky 

 

 

 • Hygienicko epidemiologický režim z důvodu výskytu COVID 19 (vyvěšeno na nástěnkách v obou nadzemních podlažích)

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID-19

Platné od 1. září 2021

 

V souvislosti s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací s COVID 19 platí v Přírodovědné školce Rybička od 1. 9.2021 tato hygienicko-provozní opatření:

 

1)       Je třeba dbát zásad osobní a provozní hygieny: dezinfekce rukou, zvýšený úklid a dezinfekce prostor, dodržování základních hygienických pravidel.

2)       Od dětí (resp. jejich zákonných zástupců) netřeba prohlášení o bezinfekčnosti, školkové děti nemusí mít kryté dýchací cesty rouškou ani respirátorem. Pedagogičtí pracovníci nemusí mít krytí dýchacích cest, provozní pracovníci školky nosí respirátor v případě, že nemohou dodržet od ostatních osob rozestupy 1,5 m.

3)       Předávání dětí se uskutečňuje na pomezí šaten a tříd, je třeba minimalizovat vstupování přivádějících a vyzvedávajících osob do tříd, popř. si děti předáváme venku.

4)       Onemocnění dítěte nahlaste vždy ředitelce školky, informace týkající se výskytu infekčního onemocnění jsou námi zveřejňována na nástěnce ve 2.NP, zároveň jsou rodiče upozornění mailem.

5)       Do školky nesmí vstoupit osoby vykazující příznaky infekčního onemocnění, pobyt v budově školky při přivádění a vyzvedávání dětí omezte na co nejkratší možnou dobu, stejně tak počet vyzvedávajících osob by měl být co nejnižší. Vstup je možný pouze s nasazeným respirátorem – resp. takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném MO MZdr (platí pro všechny osoby, které nejsou zaměstnanci školky, včetně neškolkových dětí), u vchodu použijte dezinfekci, školkové děti si místo dezinfekce mohou mýt ruce mýdlem a vodou, doporučená doba je 20 – 30 vteřin.

6)       Ve vnitřních prostorech školky (chodby, šatny) dodržujme rozestupy 1,5m.

7)       Provozní doba školky je  zkrácena o 15 minut na  8-16,45 hodin, 15 minut slouží k dezinfekci prostor, hraček a pomůcek, zpřísněnému úklidu a k důkladnému větrání prostor.

8)       Zajišťujeme pravidelné větrání okny. Úklid a dezinfekce exponovaných míst (kliky, madla, dávkovač na dezinfekci, popř. toalety apod.) probíhá vícekrát denně, preferenčně užíváme prostředků s virucidním účinkem. Je kladen zvýšený důraz na způsob praní prádla, nakládaní s použitým prádlem, mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách. Personál školky je informován a proškolen o hygienických zásadách a zvýšené potřebě dezinfekce předmětů a prostor a dodržuje tyto zásady.

9)       Personál kuchyně má při vydávání stravy nasazený respirátor (dále se bude řídit dle aktualizace MO MZdr), o většinu činností spojenou s distribucí pokrmů dětem a odnášení nedojedených jídel se starají paní učitelky. Není možný samoobslužný výdej, tzn. odebírání příborů či ovoce a zeleniny ze společných nádob dětmi. Doporučujeme rodičům předškoláků, abyste k samostatnosti v této dovednosti vedli své děti doma. Rodiče nemohou vstupovat do prostor kuchyně!, u individuálního stravování je před kuchyní umístěna dóza na donesenou stravu, prázdné nádoby si z ní opět odnášejte. Vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci či karanténě.

10)   Vybavte děti 3 ks čistých roušek v krabičce či uzavřeném sáčku  - jsme povinni je použít při podezření na výskyt příznaků covid 19 v kolektivu či u zaměstnanců školky. Pravidelně prosím kontrolujte, aby je měly děti stále v šatně k dispozici.

11)   V případě výskytu i lehčích případů respiračních onemocnění dýchacích cest (rýma, mírný kašel) si své dítko ponechte doma do odeznění příznaků. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do školky pouze v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (potvrzení pediatra).

12)   Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění včetně covid 19. Při výskytu příznaků infekčního onemocnění může osoba přebírající dítě toto dítě nepřevzít a požadovat potvrzení lékaře, že dítě smí do kolektivu, pokud se příznaky projeví u dítěte až v průběhu dne, dítě musí být izolováno od ostatních dětí (přírodovědná dílna) a rodiče budou informováni, aby si dítě bezodkladně vyzvedli.

13)   Prosím vás všechny o zodpovědný přístup při podezření na výskyt COVID-19 v rodině či vašem okolí -  v případě předběžné karantény si své dítě ponechte doma,  než se vše vyjasní. Aktuálně např. osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. – 14. den (u extrémního rizika) podrobit RT – PCR testu, do té doby je nezbytné setrvat v samoizolaci.

 

V Praze, dne 25.8.2021                                                                       Mgr. Petra Černá, ředitelka školky

 

Tento režim se může měnit dle aktuální hygienicko-epidemiologické situace a MO MZd.

4)  organizace dne, příchody a odchody dětí 

Provozní doba školky 8:00 – 16,45

Příchod dětí 8:00 - 8:30 hodin

Velmi prosíme rodiče, aby ranní včasné ranní příchody respektovali. Paní učitelky začínají v 9 ranní program a je důležité, aby si předtím děti pohrály. Panuje shoda, že pro děti chceme školku s plnohodnotným vzdělávacím programem a ne „hlídací klub“.

Odchody dětí max. do 16,45 h. Prosíme rodiče, aby s dětmi včas opustili budovu a zahrádku. Opakované pozdní odchody jsou porušením školního řádu.

Režim dne:

 • 8:00 – 9:00 volná hra (ve třídě Koníků od října v 8,10 – 8,30 předškolní příprava)
 • 9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:30 řízená činnost
 • 10:30 – 12:30 pobyt venku
 • 12:30 – 13:00 oběd (čas pro vyzvedávání dětí po obědě 12,45 – 13 hodin)
 • 13:00 – 14:30 odpolední odpočinek
 • 14:30 – 15:00 svačina (od cca 15 h odpolední vyzvedávání)
 • 15:00 – 16:45 volná hra, ev. volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

 Co od rodičů potřebujeme

 • Prosíme rodiče, aby donesli papírové kapesníky v krabici
 • Seznam věcí potřebných do školky je k dispozici na http://www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, apelujeme na rodiče, aby všechny věci podepsali, zejména mladší děti si své věci nepoznají
 • pro děti , které si samy nezaváží tkaničky nebo neobují boty - vhodnější je pořízení  bot na suché zipy
 • prosíme o to, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, pokud potřebují z domova „svou“plyšovou hračku na spaní, bude zůstávat trvale ve školce v přihrádce s lůžkovinami dítěte

5) Provozní informace od paní hospodářky 

a) Obecné informace a přístup do budovy

 • rodiče byli seznámeni se vstupním kódem k brance (na vyžádání sdělíme přístupový kód v kanceláři školky)
 • zvonky – prosíme používat přednostně zvonek do tříd (kabinet), ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy, od 8 hodin bude školka otevřená, po 9. hodině učitelky vedou program a nevpouští, zvoňte na ředitelnu
 • vstup do budovy ohlašovat do mluvítka
 • ve školce je kamerový systém pro větší bezpečnost dětí
 • aktuální provozní informace sledujte na nástěnkách
 • parkování u objektu – je určeno pro zaměstnance a obsluhu budovy, v případě potřeby využívejte pouze krátkodobě při přivádění a odvádění dětí

b) Omlouvání dětí a rezervační systém

 • Omlouvání dětí probíhá prostřednictvím rezervačního systému, dny jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 1.9.2021  již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím R-systému. Pokud se omluvíte z docházky u p. učitelky ve třídě, je třeba, abyste stravné svému dítěti odhlásili také z R-systému.
 • vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den
 • Pokud chcete docházku na daný den stornovat (tj. odhlásit oběd a odpolední svačinu lze předešlý den do 16 hodin) – pomocí červeného křížku provedete storno rezervace. Dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. ve čtvrtek v 16 hodin se objednává dopolední svačina na pondělí).

V obou třídách mohou fungovat místa pro náhradníky.

V případě náhradníka či dítěte ze sdíleného místa  lze zapsat docházku i na den, kdy dítě není přednastaveno v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čekáte na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka a automaticky obdržíte e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 16. hodiny předešlého pracovního dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání, ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit mezi 16. – 16,30 hod předešlého pracovního dne, přičemž zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do r-systému se lze zapsat jako náhradník předem ( až s 8 týdenním předstihem). Školka může rezervaci mimo garantované dny docházky z vážných provozních důvodů zrušit. 

c) Stravování

 • Dovoz stravy zajišťuje stávající firma Mosaica Catering.
 • Aktuální ceny stravného: ranní a odpolední svačina 18 Kč, oběd 64 Kč. Celkem tedy cena denního menu činí 100 Kč; zálohové platby 1500 Kč zasílat bezhotovostně dle smlouvy vždy do 10. dne příslušného měsíce na účet. Doplatek stravného provést neprodleně dle zaslaného vyúčtování hospodářkou školky.
 • Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla.
 • Obědy je nutné odhlásit na daný den nejpozději do 16 hodin předešlého pracovního dne, jinak je s celodenním menu v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě).
 • Termín úhrady stravného je uveden ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče
 • Vyúčtování se provádí jednou za dva měsíce, přičemž dochází k doplacení či refundaci přeplatku za neodebranou stravu, pokud není dohodnuto jinak (např. převedení zůstatku do dalšího období, pokud dítě pokračuje v docházce)
 • Dopolední svačina je dovážena do školky vždy den předem se závozem oběda, proto bohužel při neodhlášení minimálně dva pracovní dny předem propadá a je nutné ji uhradit. Svačinu lze po předchozí domluvě schovat první den absence, je-li v podobě pribináčku, přesnídávky apod.
 • Při odchodu po obědě je možno odhlásit odpolední svačinu – je potřeba do RS napsat paní hospodářce poznámku o odhlášce.

d) Školné a jeho platby

Platby školného provádějte dle smlouvy. Věnujte prosím pozornost uvedenému splátkovému kalendáři.

(Prosincové školné se hradí v září, v lednu 2021 hradíte školkovné za 4 měsíce najednou)

e) Úrazové připojištění a jeho platby

 • vzhledem k přírodovědnému charakteru má školka navíc připojištění (skupinové pojištění úrazu), platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů a sčítá se s případným soukromým pojištěním dítěte.
 • Hradíte jednorázově na celý rok dle docházky dítěte
 • částku za toto pojištění sdělí emailem paní hospodářka
 • úhradu provádějte bezhotovostně do konce měsíce září na úč. č. 38533021/0100, VS: 500914823, do poznámky uveďte jméno dítěte

6) Vzájemná komunikace rodičů a školky 

 • hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky – sledujte
 • k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)
 • informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka
 • pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku    

7) Organizace týdne: 

Ve třídě Koníků bylo doposud zvykem, že jednotlivé typy činností probíhaly pravidelně v určitý den (taneční a pohybová průprava, výtvarná výchova, keramika, dramatická výchova, hudebně dramatická výchova, přírodovědně badatelské činnosti v přírodovědné dílně, zooasistence). V letošním roce budou tyto činnosti probíhat dle aktuálního tématu a potřeb dětí. 

Třída Žabek: i vzhledem ke sdíleným místům se ve třídě Žabek činnosti střídají nepravidelně dle aktuálního tématu a potřeb dětí

 

8) Dny všední a sváteční – slavnosti, svátky, oslavy narozenin atd.

a) Slavnosti

- ve školce rádi slavíme různé svátky a slanosti, kromě těch tradičních (advent, velikonoce, masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

 • 24.9.2021 - Václavská slavnost – děti pečou chléb či housky, přinesou si z domova kousek zeleniny, který si společně zpracují do společné polévky – poděkování přírodě za úrodu. Bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu
 • 7.10.2021 - Michaelská slavnost – děti překonávají strach, vydají se na výpravu za drakem a získají jablko, které jim dodá sílu a odvahu na celý další rok -bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu.
 • 11.11.2021 - Martinská slavnost – děti společně s rodiči projdou ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, příprava osvětlené stezky po BZ, úklid po slavnosti apod.)

b) Oslavy narozenin dětí

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, probíhá určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotografiemi ze života oslavence, rozcvička s padákem, po svačince sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, u Koníků spaní na patýrku apod.

Prosíme rodiče, aby:

-          se několik dní předem domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

-          donesli několik (cca 5) fotografií dítěte a jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich

-          donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, muffiny, sušené ovoce, ovocné špízy, celozrnné sušenky atd.), ne bonbóny, lízátka ani dorty s máslovými krémy. Vzhledem ke koronavirové situaci je nyní reálně možné přinést zakoupené výrobky, ev. doma dělané, ale vždy tepelně upravené, popř ovoce, které před podáním umyjeme.

 

c) Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí na celý víkend, který s nimi prožijí, tento víkend je zdokumentován rodiči do kroniky a prohlížen v ranním kruhu s komentářem dětí, které toho byly právě účastny. Prosíme v tomto rodiče o spolupráci. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ víkend, klidně se domluvte dopředu s paní učitelkou v dané třídě na vypůjčení školkového“ kamaráda“. Kroniky se nebojte, stačí opravdu pár fotografií doprovázených krátkým textem, 1-2 větami. Prohlížení kroniky je u dětí nesmírně oblíbené!

 

9) Darovací smlouvy

 • školce lze dát dar, formulář darovací smlouvy na webu
 • v případě sehnání sponzora pro školku lze individuálně prodiskutovat s vedením fakulty možnost snížení školného

10) Zájmové kroužky

 • Kroužky budou probíhat od 4. 10.2021. Aktuální nabídka kroužků: angličtina : dvě úrovně pokročilosti (ČT), přírodovědný badatelsko-chovatelský kroužek  4-6 a 6-9 let (ST), keramická dílna (týdně) a keramika pro rodiče s dětmi 1x měsíčně – zatím hledáme vhodného lektora, možnost keramiku realizovat v rámci odpolední činnosti a příležitostně pod vedením učitelek i cca 2-4x ročně pro rodiny s dětmi. Nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete během září na webu školky. Máte-li zájem o konkrétní kroužek, zjistěte obsazenost přes ředitelku školky, vyplňte přihlášku, uhraďte J. Aktuálně jsou ve všech kroužcích volná místa.

8) Možnost spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku, při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonky, v práci na zahrádce, ve vedení velikonoční a vánočních dílniček, při exkurzích, možnost pohovořit o své práci před dětmi atd. … fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z vaší strany 

 11)  Nabídka ostatních aktivit

a)      jóga s dětmi – Síta Rojová, bude probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech ve formě 4 návštěv za rok, o termínech Vás budeme včas informovat.

b)      program Zdravé zoubky, z důvodu koronavirové situace tento program v letošním roce nezavedeme, nedoporučujeme ani čištění zoubků ve školce– platí především pro nejmladší děti, které mohou zaměnit svůj kartáček či pastu za kamarádovo lákavější

c)       logopedická depistáž, průzkum zájmu o opakování programu

d)      Pedagogické praxe studentů PedF - týden v říjnu a dva týdny v březnu + asistenční praxe a DP

 12) Harmonogram školního roku 

Začátek školního roku: 1.9.2021

 • Podzimní prázdniny:

Středa 27.10. 2021 – běžný provoz v obou třídách

pátek 29. 10. 2021 – není provoz, úklid školky

 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 3. 1. 2022

poslední den před Vánoci 22. 12. 2021 – zkrácený provoz do 13 hodin

provoz školky začíná v pondělí 3. 1. 2022

 • Jarní prázdniny:  termín bude upřesněn, prázdniny Prahy 1-5 se letos kryjí s termínem pedagogických praxí, týden jarních prázdnin bude ve zkouškovém období, pravděpodobně v první polovině února

V tomto týdnu – není provoz s děmti

 • Velikonoce:

Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 – zkrácený provoz do 15 hodin

 • Děkanský den: čtvrtek 21.4.. - není provoz školky
 • Konec školního roku – čtvrtek 30. 6. 2022– zkrácený provoz do 13 hodin
 • Začátek nového školního roku – z důvodu letního provozu školky pravděpodobně od pondělí 5. 9. 2022

 

Plánované akce školky:

 

 • 24.9. - Svatováclavská slavnost
 • 7.10. - Michaelská slavnost
 • 11.11. - Martinská slavnost
 • 15.12. – O princezně z obrázku – divadlo Basta fidli
 • 1.9.2021
bottom