Zápis z první třídní schůzky

Zápis z první třídní schůzky

konané 5.9.2016.

 

Přítomni:             Mgr. Petra Černá, Bc. Barbora Slámová , Milada Kuncová , Mgr. Julie Čiháková , Mgr. Lenka Friedbergerová , Sylvie Tomsová , Bc. Zuzana Bartáčková  a přítomní rodiče (viz prezenční listina)

Zapsala:              Lenka Friedbergerová

 

Osnova:

 1. Úvodní představení zaměstnanců školky a filosofie školky
 2. Organizační podmínky, školní řád, ŠVP
 3. Změny od 1.9.2016 související s obdrženou grantovou dotací od MPSV
 4. Provozní informace hospodářky školky, rezervační systém, stravné, info o změnách stravného, úrazové připojištění dětí, školkovné
 5. Slavení slavností a svátků, narozenin dětí, skřítek Toník a Žabáček
 6. Spolupráce se školkou
 7. Zájmové kroužky
 8. Harmonogram školního roku

 

Program:

 

Ad 1) Úvodní představení zaměstnanců školky a filosofie školky

Ředitelka školky: Petra Černá

Tel.:        +420 734 179 878
+420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogická činnost ve školce Rybička:

Třída Koníků: Zuzana Bartáčková a nově nastupující Julie Čiháhová

Zuzana Bartáčková je bohužel čerstvě po úrazu v pracovní neschopnosti. Děkujeme rodičům, že pochopí situaci. Ve třídě budou po dobu její nepřítomnosti  fungovat zástupy (zaměstnanci školky, Štěpánka Apetaurová).

 

Třída Žabek: Slámová Barbora a Kuncová Milada

 

Nově nastupující hospodářka školky: Sylvie Tomsová

Tel:         +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz

 

Koordinátorka a finanční manažerka projektu OPZ: Friedbergerová Lenka       

Tel:         +420 221 95 1082

Email:  lenka.friedbergerova@natur.cuni.cz

Filosofie školky:

- Přírodovědná orientace, vedení práce s dětmi založená na rodinném principu

- K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv Botanické zahrady

- Nízký počet dětí ve třídách – možnost zajistit dětem individuální přístup

 

Ad 2) Organizační podmínky

Obecné organizační podmínky:

- provozní doba školky 8:00 – 17:00, příchod dětí ideálně do 8:30 hodin, nejdéle do 8,45 hodin, aby si děti stihly před řízenou činností pohrát (pro děti důležité!); apelujeme na rodiče, aby provozní dobu dodržovali a vyzvedávali děti tak, aby v 17:05 mohly paní učitelky zavřít budovu a zahrádku

- přivítání se a loučení s dítětem probíhá formou podání ruky

- děti oslovují učitelky jménem a tykají jim

- jakékoliv změny budou uveřejňovány na nástěnce/webu školky

 

Časový rozvrh činností:

8:00 – 9:00 volná hra

9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka

9:30 – 10:00 svačina

10:00 – 10:30 řízená činnost

10:30 – 12:30 pobyt venku

12:30 – 13:00 oběd (vyzvedávání dětí po obědě ve 13 hodin)

13:00 – 14:30 odpolední odpočinek (ve třídě Koníků od října od 14:00 h předškolní příprava)

14:30 – 15:00 svačina

15:00 – 17:00 volná hra a volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

 

Organizace činností ve třídě Koníků (platné od října):

Pondělí:               taneční a pohybová průprava

Úterý:                  výtvarná výchova

Středa:                hudební a/nebo dramatická výchova

Čtvrtek:               keramika

Pátek:                  přírodovědně badatelská činnost/zooasistence

ve třídě Žabek se tyto činnosti střídají nepravidelně dle aktuálního tématu a potřeb dětí


 

Co od rodičů potřebujeme:

- seznam je k dispozici na www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, vše podepsané, u mladších dětí doplňujte náhradní oblečení v dostatečném množství

- věci na ven dávejte dětem do poliček  (ne do horních pytlů) a každý den dětem ukažte, co si mají ven vzít; náhradní věci na převlečení do pytlů na horní háčky

- prosíme, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, výjimkou je plyšáček na spaní

- uvítáme jakékoliv další věci – papíry popsané z jedné strany, kartony, nepotřebné velkoformátové papíry (mohou být z jedné strany potištěné), na přírodovědné činnosti:   Petriho misky (skleněné i plastové, různé velikosti), několik kusů kádinek, zkumavek,  pár listů filtračního papíru… prostě cokoliv, co si myslíte, že můžeme využít.

 

První úkoly pro rodiče a děti v rámci jednotlivých tříd:

Žabky – vytvořit list do tzv.“seznamky“ – na papír A4 nebo A5 vytvořit profil dítěte s jeho fotografií (např. co má rádo za pohádku, co rádo dělá, jeho nejoblíbenější hračka, zvíře atd.) – inspirací mohou být ty již vyvěšené v šatně

 

Jak probíhá vzájemná komunikace rodiče a školky?

- hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky – prosíme, sledujte pravidelně

- k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)

- informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka

- pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku            

 

Ad 2) školní řád a školní vzdělávací program

- školní řád je vyvěšen na hlavní nástěnce ve 2.NP, dále jej najdete na http://www.skolkarybicka.cz/program-skolky, každý rodič je povinen se školním řádem seznámit a dodržovat jej. 

- Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školky      

 

Ad 3) změny od 1. 9. 2016 související s obdrženou grantovou dotací od MPSV (Operační program Zaměstnanost)

Podařilo se nám získat dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost, doba trvání projektu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. S tím souvisí některé novinky:

 1. Ve školce je zaveden čipový systém na sledování docházky dětí; prosíme rodiče, aby nezapomínali každodenně registrovat docházku svého dítěte prostřednictvím čipového systému; podrobné informace o systému čipování poskytne hospodářka školky Sylvie Tomsová. Finanční prostředky jsou přidělovány zpětně na základě docházky dětí, proto apelujeme na rodiče, aby se pravidelně čipovali a včas odhlašovali své dítě z rezervačního systému, aby se mohli přihlásit náhradníci.
 2. Každý podpořený rodič (z každé rodiny je to ten, který je v pracovně-právním vztahu s UK) musí vyplnit monitorovací list a odevzdat potvrzení o zaměstnání. Monitorovací listy jsou k dispozici u L. Friedbergerové.
 3. Rodiče jsou podpoření pouze v případě, že mají pracovně-právní vztah s UK. Pokud by z jakéhokoliv důvodu tento vztah ukončili, jsou povinni nás o této skutečnosti neprodleně informovat. Rodič v tomto případě ztrácí nárok na místo ve školce.
 4. Prosím rodiče o spolupráci s dotazníkovým šetřením, které organizuje donor. V nejbližších dnech dostanou rodiče email s dotazníkem, velmi prosím o vyplnění tohoto dotazníku.
 5. Rodiče budou pravidelně (cca jednou měsíčně) podepisovat arch, který dokládá docházku jejich dětí.

Ad 4) provozní informace od hospodářky - rezervační systém, stravné, úrazové pojištění

- vstupní kód do budovy je k dispozici na vyžádání v kanceláři školky

- zvonky – používat přednostně zvonek do tříd, ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy

vstup do budovy ohlašovat do mluvítka, máme zde nainstalovaný kamerový systém pro větší bezpečnost dětí

 

Omlouvání dětí a rezervační systém:

- Omlouvání dětí a odhlášení stravného funguje prostřednictvím rezervačního systému nejpozději do 7:30 hodin daného dne (osobní omluva dítěte u učitelky neznamená, že máte odhlášenou stravu!).

- Dny v RS jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 5. 9. 2015 již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím RS.

- vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den – prosíme o včasné odhlašování i kvůli zmíněné dotaci, potřebujeme udržet co nejvyšší naplněnost tříd

- dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. v pátek v 7,35 se objednává dopolední svačina na pondělí); pozor - změna:v případě, že budete dítě vyzvedávat po obědě, tuto skutečnost prosím nahlašte ráno paní učitelce, abychom stihli včas dítěti připravit odpolední svačinu.

- dítě lze zapsat do docházky i na den, kdy není nastaveno v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čeká se na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka. Automaticky obdržíte e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 17. hodiny předešlého dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání, ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit na uvolněné místo  po 17.hodině předešlého dne až do příslušného dne ráno do 7:30, zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do r-systému se lze zapsat jako náhradník předem  až s 8 týdenním předstihem. Školka může rezervaci náhradníka z vážných provozních důvodů zrušit. 

 

Stravování:

- mění se ceny svačin (svačina bude stát 11 Kč) – prosím rodiče o podepsání informovaného souhlasu  v kanceláři školky

- Obědy a svačiny jsou dováženy firmou ERTUS

- Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla

- stravu je nutné odhlásit na daný den nejpozději do 7:30 hodin ráno, jinak je s obědem v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě)

- termín úhrady stravného je uveden ve Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče.

Vyúčtování se provádí čtvrtletně, přičemž dochází k refundaci přeplatku za neodebranou stravu.

- vzhledem ke kvalitě a ceně stravy uvažujeme o změně dodavatele stravy. Cena bude ale dražší. Paní ředitelka udělá v průběhu podzimu mezi rodiči průzkum, zda mají zájem o změnu dodavatele .

 

Úrazové připojištění:

- vzhledem k přírodovědnému charakteru má školka navíc připojištění, platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů, na všechny akce školky po ČR, sčítá se s případným individuálním úrazovým pojištěním dítěte

- platí se jednorázově na celý rok dle docházky dítěte

plná docházka dítěte cena: 840 Kč, 3 dny v týdnu: 560 Kč, 2 dny v týdnu a náhradníci: 420 Kč

- úhradu proveďte bezhotovostně společně se školným na účet školky nejpozději do 15.9. 2016 – podrobnější informace rozešle paní hospodářka emailem; platbu nelze provést v hotovosti

 

Platby školného:

- dbejte prosím na splátkový kalendář, který je uveden ve smlouvě, školné na leden 2017 lze platit až v lednu

Ad 5) Slavení slavností a svátků, narozenin dětí, skřítek Toník a Žabáček

Slavnosti a svátky:

- ve školce společně s dětmi slavíme různé svátky a slavnosti, kromě těch tradičních (Advent, Velikonoce, Masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

27. 9. 2015 - Václavská slavnost – děti si přinesou z domova kousek zeleniny, z donesené zeleniny společně připravíme polévku – díkůvzdání za úrodu. Bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu.

3. 10. 2015 - Michaelská slavnost – učíme se překonat strach, bojovat s ním - děti se vydají na výpravu za drakem a získají jablíčko, slavnost je bez účasti rodičů v rámci dopol. programu.

14 (?). 11. 2015 - Martinská slavnostděti společně s rodiči projdou ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, úklid a posbírání svíček v BZ po slavnosti apod.)

Oslavy narozenin dětí:

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, v každé třídě bude probíhat určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotoalbem oslavence, rozcvička s padákem, sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, spaní na patýrku atd.

Narozeniny jsou pro oslavence velmi významným dnem, proto prosíme rodiče, aby:

-se cca 3 dny dopředu domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

- donesli několik fotografií dítěte a jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich (např. sourozenci, prarodiče, rodiče, jak bylo dítě malé atd.)

- aby případně donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, ev. dort ideální jsou např. muffinky – kusové), sušené ovoce, celozrnné sušenky atd.), prosíme nenoste bonbóny, lízátka ani dorty s máslovými krémy J.

 

Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí po celý školní rok vždy na víkend, který s nimi děti prožijí. Tento víkend je“ zfotodokumentován“ a popsán rodiči do kroniky, prohlížen je v ranním kroužku s komentářem dětí, které víkendu byly právě účastny. Prosíme v tomto rodiče o spolupráci, všechny děti to milují. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ či zajímavý víkend, klidně se domluvte dopředu s paní učitelkou v dané třídě.

 

Ad 6) Spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku (morčátka – možnost týdenní péče rodiče s dítětem o morčátka ve školce), při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonkya zahrádku, zajištění ostružiníku během zimního období, ve vedení velikonočních a vánočních dílniček, při exkurzích, v založení spolku na podporu školky… fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z vaší strany …

 

Ad 7) Zájmové kroužky

Nabídka kroužků je obdobná jako v loňském roce: výtvarně keramický, angličtina, přírodovědně badatelský kroužek zahrnující  i chovatelství. Kompletní nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete na: http://www.skolkarybicka.cz/zajmove-krouzky-a-aktivity-v-rybicce-2014-2015

(Ač se odkaz zdá uvedeným rokem zastaralý, je aktuální J.

Počet míst je omezen (nabízíme i dětem mimo školku – budeme rádi, pokud budete šířit i mezi svými známými)

Kroužky začínají od října 2016.

 


 

 

Ad 8) Harmonogram školního roku 2016/2017

 

 

 • 26. 10. 2016 – normální provoz školky (Podzimní prázdniny ZŠ)
 • 27. 10. 2016 - nebude provoz školky (Podzimní prázdniny ZŠ).

 

 • 22.12. 2016  - poslední den před vánočními prázdninami

 

 • 23.12.2016 – 2.1.2017 – Vánoční prázdniny v Rybičce, provoz začíná až v úterý 3. 1. 2017

 

 • 13. 3. – 19. 3. 2017 jarní prázdniny v Rybičcce 

 

 • 13. 4. 2017 - Zelený čtvrtek

 

 • 17. 5. 2017 - rektorský den – pro děti není provoz

 

 

 • 1. 7. 2017 – 3. 9. 2017 – letní prázdniny v Rybičce (opět bude možnost přihlásit dítě do letní školky na některé týdny)

 

 • začátek nového školního roku – pondělí 4.9. 2017
 • 8.9.2016
bottom