První třídní schůzka konananá 5. září 2022 - zápis

První třídní schůzka konananá 5. září 2022 - zápis

Zápis z první třídní schůzky.

Přítomni:             ředitelka školky Petra Černá, učitelky Dana Kettnerová, Jitka Vinklerová, Milada Kuncová,  hospodářka Sylvie Tomsová, rodiče dětí dle prezenční listiny

Zapsala:              Petra Černá

 

Osnova:

1)      Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a zaměstnanců školky

2)      Filosofie a rodinný princip školky

3)      aktualizovaný Školní řád, hygienicko-epidemiologická opatření proti šíření COVID 19

4)      Organizace dne

5)      Provozní informace – vstup do budovy, rezervační systém, stravné, školné, úrazové pojištění

6)      Dny všední a sváteční – oslavy, slavnosti, narozeniny

7)      Darovací smlouvy

8)      Zájmové kroužky a nabídka ostatních aktivit, spolupráce se školkou

9)      Harmonogram školního roku 2021/2022

10)    Anketa

 

 Program:

 1) Přivítání rodičů, představení pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školky

Ředitelka školky:  Mgr. Petra Černá, DiS.

Tel.:        +420 734 179 878    +420 221 95 1080

Email:     petra.cerna@natur.cuni.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Koníků:   Bc. Dana Kettnerová, Mgr. Jitka Vinklerová

Třída Žabek:   Milada Kuncová a Johana Bőhmová

Tel.:       +420 221 95 1081

 

Hospodářka školky:  Sylvie Tomsová

Tel:         +420 602 577 058      +420 221 95 1080

Email:     sylvie.tomsova@natur.cuni.cz 

 

 

2) Filosofie školky a  prostor školky z hlediska vybavenosti 

 • Přírodovědná orientace, Motto: Vytvářet a prohlubovat láskyplný vztah dětí k přírodě, k druhým lidem i k sobě samým. K dispozici přírodovědná dílna, keramická dílna, zookoutek, zahrádka, možnost návštěv Botanické zahrady
 • Nízký počet dětí ve třídách – možnost  individuálního přístupu k dětem, rodinný princip.  

 

3) Školní řád, školní vzdělávací plán

školní řád a ŠVP

 • školní a provozní řád je vyvěšen na nástěnkách a je k dispozici v kanceláři školky, dále ho najdete na webových stránkách školky www.skolkarybicka.cz v sekci Program školky, školní řád je závazný dokument, uvedená pravidla v něm je třeba dodržovat. Je podstatné se s ním seznámit.
 • ŠVP je k dispozici v kanceláři školky 

 

 • Hygienicko epidemiologický režim z důvodu výskytu COVID 19
 • V současné době nejsou žádná omezení
 • budeme se řídit aktuálními opatřeními MZdr, MŠMT, rozhodnutími krizového štábu vedení fakulty
 • aktuálně spadá covid 19 do skupiny infekčních onemocnění, je povinné hlásit jeho výskyt u dítěte, popř. pokud dítě bylo v kontaktu s covid pozitivní osobou (týká se všech infekčních onemocnění)

 

4)  organizace dne, příchody a odchody dětí 

Provozní doba školky 8:00 – 17 hodin

Příchod dětí 8:00 - 8:30 hodin

Velmi prosíme rodiče, aby ranní včasné ranní příchody respektovali. Paní učitelky začínají v 9 ranní program a je důležité, aby si předtím děti pohrály. Panuje shoda, že pro děti chceme školku s plnohodnotným vzdělávacím programem a ne „hlídací klub“.

Odchody dětí max. do 17,00 h. Prosíme rodiče, aby s dětmi včas opustili budovu a zahrádku. Opakované pozdní odchody jsou porušením školního řádu.

Režim dne:

 • 8:00 – 9:00 volná hra
 • 9:00 – 9:30 ranní kruh, pohybová chvilka
 • 9:30 – 10:00 svačina
 • 10:00 – 10:30 řízená činnost, u předškoláků navazuje nově předškolní příprava
 • 10:30 – 12:30 pobyt venku
 • 12:30 – 13:00 oběd (čas pro vyzvedávání dětí po obědě 12,45 – 13 hodin)
 • 13:00 – 14:30 odpolední odpočinek
 • 14:30 – 15:00 svačina (od cca 15 h odpolední vyzvedávání)
 • 15:00 – 17:00 volná hra, ev. volně nabízená činnost korespondující s dlouhodobými projekty

 Co od rodičů potřebujeme

 • Prosíme rodiče, aby donesli papírové kapesníky v krabici
 • Seznam věcí potřebných do školky je k dispozici na http://www.skolkarybicka.cz/provoz v dolní části webových stránek, apelujeme na rodiče, aby všechny věci podepsali, zejména mladší děti si své věci nepoznají
 • pro děti , které si samy nezaváží tkaničky nebo neobují boty - vhodnější je pořízení  bot na suché zipy
 • prosíme o to, aby si děti nenosily s sebou do školky žádné hračky, pokud potřebují z domova „svou“plyšovou hračku na spaní, je to možné, lépe nechávat ve školce a nenosit ji každodenně domů

5) Provozní informace od paní hospodářky 

a) Obecné informace a přístup do budovy

 • rodiče byli seznámeni se vstupním kódem k brance (na vyžádání sdělíme přístupový kód v kanceláři školky)
 • zvonky – prosíme používat přednostně zvonek do tříd (kabinet), ředitelnu v případě, že se nedovoláte do třídy, po 9. hodině učitelky vedou program a nevpouští, zvoňte na ředitelnu
 • ve školce je kamerový systém pro větší bezpečnost dětí
 • parkování u objektu – je určeno pro zaměstnance a obsluhu budovy, v případě potřeby využívejte pouze krátkodobě při přivádění a odvádění dětí

b) Omlouvání dětí a rezervační systém

 • Omlouvání dětí probíhá prostřednictvím rezervačního systému, dny jsou přednastaveny dle domluvené docházky. Od 5.9.2022  již funguje odhlašování dětí a obědů prostřednictvím R-systému. Pokud se omluvíte z docházky u p. učitelky ve třídě, je třeba, abyste stravné svému dítěti odhlásili také z R-systému.
 • vaše včasné odhlášení umožní jinému dítěti docházku v daný den
 • Pokud chcete docházku na daný den stornovat (tj. odhlásit oběd a odpolední svačinu lze předešlý den do 16 hodin) – pomocí červeného křížku provedete storno rezervace. Dopolední svačina se objednává den předem, proto je nutné dopolední svačinu stornovat včas (např. ve čtvrtek v 16 hodin se objednává dopolední svačina na pondělí).

V obou třídách mohou fungovat místa pro náhradníky.

V případě náhradníka či dítěte ze sdíleného místa  lze zapsat docházku i na den, kdy dítě není přednastaveno v docházce. Volné místo je zobrazeno v systému. Pokud je dítě napsáno jako náhradník, čekáte na uvolnění místa v docházce jiným dítětem. Jakmile dojde k odhlášení některého z dětí, uvolní se místo v rezervaci pro náhradníka a automaticky obdržíte e-mailovou zprávu, že rezervace byla splněna. Neuvolní-li se místo pro náhradníka do 16. hodiny předešlého pracovního dne, náhradníci jsou ze systému pro následující den automaticky smazáni (o vymazání ale nebudete informováni). Je rovněž možné se dodatečně přihlásit mezi 16. – 16,30 hod předešlého pracovního dne, přičemž zájemce již není veden ve frontě jako náhradník. Do r-systému se lze zapsat jako náhradník předem ( až s 8 týdenním předstihem). Školka může rezervaci mimo garantované dny docházky z vážných provozních důvodů zrušit. 

c) Stravování

 • Dovoz stravy zajišťuje stávající firma Mosaica Catering.
 • Aktuální ceny stravného: ranní a odpolední svačina 18 Kč, oběd 69 Kč. Celkem tedy cena denního menu činí 105 Kč; zálohové platby 1500 Kč zasílat bezhotovostně dle smlouvy vždy do 10. dne příslušného měsíce na účet. Doplatek stravného provést neprodleně dle zaslaného vyúčtování hospodářkou školky.
 • Jídelníčky jsou k dispozici na webu a na hlavní nástěnce vedle přípravny jídla.
 • Obědy je nutné včas odhlásit, jinak je s celodenním menu v systému počítáno (stravu lze v první den odebrat po předchozí domluvě).
 • Vyúčtování se provádí čtvrtletně, přičemž dochází k doplacení či refundaci přeplatku za neodebranou stravu, pokud není dohodnuto jinak
 • Dopolední svačina je dovážena do školky vždy den předem se závozem oběda, ( při neodhlášení minimálně dva pracovní dny předem propadá a je nutné ji uhradit.
 • Při odchodu po obědě je možno odhlásit odpolední svačinu – je potřeba do RS napsat paní hospodářce poznámku o odhlášce, případně, je-li to technicky možné, si ji vzít s sebou.

d) Školné a jeho platby

Platby školného provádějte dle smlouvy. Věnujte prosím pozornost uvedenému splátkovému kalendáři.

(Prosincové školné se hradí v září, v lednu 2021 hradíte školkovné za 4 měsíce najednou!)

e) Úrazové připojištění a jeho platby

 • vzhledem k přírodovědnému charakteru má školka navíc připojištění (skupinové pojištění úrazu), platí na cestě do školky, ve školce i na cestě zpět domů a sčítá se s případným soukromým pojištěním dítěte.
 • Hradíte jednorázově na celý rok dle docházky dítěte
 • částku za toto pojištění sdělí emailem paní hospodářka
 • úhradu provádějte bezhotovostně do konce měsíce září na úč. č. 38533021/0100, VS: 500914823, do poznámky uveďte jméno dítěte

Vzájemná komunikace rodičů a školky 

 • hlavními zdroji komunikace jsou nástěnky (hlavní vedle kuchyně i v šatnách jednotlivých tříd), emaily a web školky – sledujte
 • k informovanosti o dítěti využívejte rozhovor s paní učitelkou ve třídě, případně s ředitelkou školky (pokud potřebujete delší rozhovor – je dobré se domluvit předem na osobním setkání)
 • informace o stravném, školném a jiných platbách poskytuje paní hospodářka
 • pochvaly, stížnosti a jiné informace směřujte na paní ředitelku    

6) Dny všední a sváteční – slavnosti, svátky, oslavy narozenin atd.

a) Slavnosti

- ve školce rádi slavíme různé svátky a slanosti, kromě těch tradičních (advent, velikonoce, masopust atd.) i řadu dalších

Nejbližší připravované slavnosti:

 • 23.9.2022 - Václavská slavnost – děti pečou chléb či housky, přinesou si z domova kousek zeleniny, který si společně zpracují do společné polévky – poděkování přírodě za úrodu. Bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu
 • 4.10.2022 - Michaelská slavnost – děti překonávají strach, vydají se na výpravu za drakem a získají jablko, které jim dodá sílu a odvahu na celý další rok -bez účasti rodičů v rámci dopoledního programu.
 • 9.11.2022 - Martinská slavnost – děti společně s rodiči projdou ztemnělou botanickou zahradou s lucerničkami a splní několik úkolů se závěrečným překvapením, prosíme rodiče o spolupráci (občerstvení, lahve na svíčky, příprava osvětlené stezky po BZ, úklid po slavnosti apod.)

b) Oslavy narozenin dětí

Denní program je přizpůsoben přání dítěte, probíhá určitý „narozeninový rituál“ - ranní kruh s fotografiemi ze života oslavence, rozcvička s padákem, tvoření pro oslavence, po svačince sladkost na oslavu, řízená činnost přizpůsobena přání dítěte, u Koníků spaní na patýrku apod.

Prosíme rodiče, aby:

-          se několik dní předem domluvili s učitelkou, jaká činnost by dítěti udělala největší radost

-          donesli několik (cca 5) fotografií dítěte a jeho rodiny, budeme si ráno prohlížet a povídat si o nich

-          donesli nějakou „zdravou“ dobrotu (doma upečenou buchtu, muffiny, sušené ovoce, ovocné špízy, celozrnné sušenky atd.), ne bonbóny, lízátka ani dorty s máslovými krémy.

 

c) Skřítek Toník ve třídě Koníků a Žabák ve třídě Žabiček

Postavičky školky, které navštěvují rodiny dětí na celý víkend, který s nimi prožijí, tento víkend je zdokumentován rodiči do kroniky a prohlížen v ranním kruhu s komentářem dětí, které toho byly právě účastny. Prosíme v tomto rodiče o spolupráci. Pokud víte, že máte naplánovaný nějaký „akční“ víkend, klidně se domluvte dopředu s paní učitelkou v dané třídě na vypůjčení školkového“ kamaráda“.  Prohlížení kroniky je u dětí nesmírně oblíbené.

 7) Darovací smlouvy

 • školce lze dát dar, formulář darovací smlouvy na webu
 • v případě sehnání sponzora pro školku lze individuálně prodiskutovat s vedením fakulty možnost snížení školného

8) Zájmové kroužky

 • Kroužky budou probíhat od 4. 10.2022. Aktuální nabídka kroužků: angličtina : dvě úrovně pokročilosti (ČT), přírodovědný badatelsko-chovatelský kroužek  4-6 a 6-9 let (ST), keramická dílna (ÚT) a keramika pro rodiče s dětmi 1x měsíčně Nabídku kroužků s přesným popisem a časy najdete od 6.9.2022 na webu školky. Máte-li zájem o konkrétní kroužek, zjistěte obsazenost přes ředitelku školky, vyplňte přihlášku, uhraďte J. Aktuálně jsou ve všech kroužcích volná místa.

 Nabídka ostatních aktivit

a)      jóga s dětmi – Síta Rojová, bude probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech ve formě 4 návštěv za rok, první termín již 18.10.,  o dalších termínech Vás budeme včas informovat.

b)       logopedická depistáž, pro zájemce je domluvená na dopoledne 13.10.

d)      Pedagogické praxe studentů PedF UK - budou probíhat i v letošním roce 

 

Možnost spolupráce se školkou

Možnost spolupráce v mnoha oblastech: při slavnostech a po nich, v péči o zvířátka v zookoutku, při úpravě fotografií, při aktualizaci webu, jako doprovod při akcích školky, při péči o záhonky, v práci na zahrádce, ve vedení velikonoční a vánočních dílniček, při exkurzích, možnost pohovořit o své práci před dětmi atd. … fantazii meze neklademe a budeme rádi za jakýkoliv podnět z vaší strany


 9) Kalendář školního roku 2022/2023


 • Začátek školního roku: pondělí 5. 9. 2022
 • Pá 23.9. – Svatováclavská slavnost
 • Út 4.10. – Michaelská slavnost
 • Čt 13.10. – logopedická depistáž
 • Út 18.10. – jóga se Sítou
 • Podzimní prázdniny: středa 26. 10. 2022 – provoz v jedné třídě (aktuálně zjišťujeme zájem rodičů)

                                       čtvrtek 27. 10. 2022 – není provoz, úklid školky

 • Po 7.11. – divadlo Pruhované panenky
 • St 9.11. – Martinská slavnost
 • St 23.11. – adventní dílna pro rodiče s dětmi
 • Po 5.12.  - Mikuláš
 • Út 13.12. – divadlo Basta Fidli, O námořníku Čepičkovi
 • Vánoční zpívání s rodiči (termín bude upřesněn)
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

         poslední den před Vánoci, čtvrtek 22. 12. 2022 – zkrácený provoz do 13 hodin
         provoz školky začíná v úterý 3. 1. 2023

 • Tři králové (termín bude upřesněn)
 • Masopust (termín bude upřesněn)
 • Jarní prázdniny: v týdnu 13.3. – 17. 3. 2023 – není provoz
 • Velikonoce: Zelený čtvrtek – 6. 4. 2023 – zkrácený provoz do 15 hodin
 • Děkanský den: 27. 4. 2023 – není provoz školky, pedagogové vzdělávací seminář
 • Letní slavnost (červen 2023)
 • Konec školního roku – pátek 30. 6. 2023, zkrácený provoz do 13 hodin

 

10) Anketa

jméno........

Otázka č. 1

Má očekávání ohledně školky/co bych přála (v souvislosti se školkou) svému dítěti?

Otázka č.2

Mé největší obavy...

Otázka č. 3

Co mohou školce nabídnout? (návštěva pracoviště, doprovod při akcích...atp.)

 

Ve školce v přízemí vedle botníku je umístěn označený košíček, kam můžete vkládat své odpovědi, popř je můžete posílat ředitelce školky mailem. Anketa bude probíhat během září.

Děkujeme za vyplnění, pomůže nám to se ještě více zorientovat a nahlédnout váš úhel pohledu, naším společným cílem je vytvoření co nejlepších podmínek pro všestranný rozvoj vašeho dítěte.

 


 • 6.9.2022
bottom